Nhà trường

Công tác giáo dục toàn diện và công tác bồi dưỡng HSG

Năm học này, nhà trường đã tập trung cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng sống; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. [ đọc tiếp]