Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 
 

Phan Thị Minh Thúy - Phó chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Phan Thị Minh Thúy

PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

Tống Thanh Kiều - Ủy viên, chủ nhiệm UBKT

Đồng chí Tống Thanh Kiều

ỦY VIÊN BCH – CHỦ NHIỆM UBKT

Tạ Thị Thu Hiền - Ủy viên, trưởng ban nữ công

Đồng chí Tạ Thị Thu Hiền

ỦY VIÊN BCH – TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

Trương Thị Hòa - Ủy viên, trưởng ban tài chính

Đồng chí Trương Thị Hòa

ỦY VIÊN BCH – TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH